Yazar Hakkında

Şair'ül İslam Yunus Kokan
Gaziantep - TÜRKİYE
ŞÂİR'ÜL İSLÂM YÛNUS KOKAN KİMDİR? 1986 yılında Gaziantep`in Şahinbey ilçesinde dünyaya geldi. Kitap okumaya karşı büyük bir ilgisi vardı. Zamanının büyük bir bölümünde kitap okurdu. Çok küçük yaşlarda siyer okumaya başladı. Eline geçen her siyer kitabını mutlaka okudu. 2004 yılında İnci Konukoğlu Lisesinden; 2010 yılında Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Hem lise hem de üniversite yıllarında tefsir, hadis, fıkıh ve kelam ilimleri okuyarak çok ilgi duyduğu dini ilimlerde mesafe aldı. Diğer taraftan Yûnus Emre`den, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî`den, Necip Fazıl Kısakürek`ten ve Mehmet Akif Ersoy`dan şiirler okudu. Okumuş olduğu ilimlerden ve şiirlerden aldığı feyizlerle yüzlerce şiir yazdı. Şiirlerinin tamamı İslâmî içerikli olduğu için, ilim ehli insanlar tarafından kendisine Şâir'ül İslâm lakabı verildi. Diğer lakapları Birdman Father, Şems-i Şuarâ ve Seyyah’tır. Okuyucularından gelen talepler üzerine, kaleme aldığı şiirlerini kitaplaştırmaya karar verdi. Şiir kitaplarının yanı sıra, başta siyer olmak üzere İslâmî alanda birçok eser kaleme aldı. Tevrat ve İncil üzerinde de ciddi incelemelerde bulunan şâir, kâmil imanın araştırmaya dayalı iman olduğunu savunur. Felsefeyi dinsizliğe alet eden kimselere Kur`an âyetleri ışığında İslâm felsefesi yaparak en güzel cevabı vermiştir. Bunu hem şiir kitaplarında hem de diğer eserlerinde görmek mümkündür. Şâir`ül İslâm, aynı zamanda bir mütefekkir olmasıyla da dikkat çekmektedir. Tefekkürdeki derinliğini anlamak için “Kitâbu't-Tefekkür” isimli eseri mutlaka okunmalıdır. Bir kız ve bir erkek çocuk babası olan; çiçekten, sinekten, karıncadan, arıdan dahi hikmet dersi alan, onları kendine üstad kabul eden, ancak Kur`an ve sünnetten başka hiç kimseyi ve hiçbir şeyi mutlak üstad tanımayan ve kabul etmeyen şâir, araştırmalarını ve çalışmalarını ikamet ettiği Gaziantep`te sürdürmektedir. Şâirin şimdiye kadar yayımlanmış eserleri sırasıyla şöyledir: 1) Hikmet Dolu Liman Şiirlerle İman 1, Tilki Kitap, 2017 2) Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in Hayatı, Tilki Kitap, 2017 3) Hikmet Dolu Liman Şiirlerle İman 2, Tilki Kitap, 2017 4) Kitâbu't-Tefekkür, Tilki Kitap, 2018 5) Elmas Dizeler Altın Sözler 1, Kutlu Yayınevi, 2018 6) Allah'ı Ne Kadar Tanıyoruz? 1, Tilki Kitap, 2018 7) Miftah'ul Vatan Çanakkale, Kutlu Yayınevi, 2018 8) Aşk, Kutlu Yayınevi, 2018 9) Elmas Dizeler Altın Sözler 2, Kutlu Yayınevi, 2018 10) Allah'ı Ne Kadar Tanıyoruz? 2, Kutlu Yayınevi, 2019

Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

DEVENİN TEFEKKÜR EDİLMESİ

أَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِ بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

“(İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, bakmazlar mı?” (1)

Evet, Kur’an’ın indirildiği 7. asırda Kur’an’ın ilk muhatabı Arapların en çok iştigal ettiği hayvanlardan biri deveydi. Binaenaleyh Arapların deveye bakmamış, onu görmemiş olması mümkün değildi. Ancak burada bir nükte var ki Kur’an lisan-ı hikmetle der: “Ey insanlar! Artık deveye sadece kaşlarınız altında bulunan gözlerle bakmayı bırakınız! Ona bir de akıl gözüyle, tefekkür gözüyle bakınız ki gözünüz eseri ve sanatı gördüğünde kalp gözünüz de sür’at-i intikal ile Müessiri’ni ve Sâni’ini görebilsin.

Burada gaye; bakılmaya, görülmeye alışılmış ve pek sıradan gibi görünen her şeyin hilkatte ilginç hikmetlerle dolu bulunduğunu ilân etmek, insanları gafletten uyandırmaktır. Ayrıca devenin gerçekten hikmetli yaratılışı ile birlikte Arapların ilk önce gözlerine çarpması gerektiği düşünülürse, bunun yaratılışının tüm kâinatı tefekkür etmek için ilk bakılacak yer edinilmesi en muvafık hareket olmakla birlikte tüm âlemlerin yaratılışını ve Hâlık-ı Hakîm’in ilim, irade, hikmet ve kudretini düşünmeyip de dünyayı ahirete tercih eden gafil insanlara bakmazlar mı, o gözleri önündeki etinden, sütünden, yününden, derisinden ve hakeza faydalandıkları deveye? “Nasıl da hikmetle halk edilmiş!” şeklinde tefekküre sevk eden bir ifade yöneltiliyor.

Neam ey insan! Devenin hilkatteki iri cüssesi ile nihayet derecede kuvvetli halk edilmesi, acayip görünüşü ve şekli, başka hayvanların yetinmediği kadar az miktarda yem ve dikenli otlaklarla iktifa ederek ağır yüklerle uzun süren yolculuklara ve hörgüçlerinde depoladıkları yağ ile uzun süre açlığa, midelerinde depoladıkları su ile günlerce susuzluğa dayanan fıtratı, uzun bacakları ve yumuşak ayakları ile karda ve kumda kolayca yürüyebilmeleri, ısıya dayanıklı kürkleri ile yazın aşırı sıcağına, kışın aşırı soğuğuna karşı dayanıklı olmaları, ihsan edilen uzun ve birbiri içine geçebilen kirpikleri sayesinde kum fırtınalarından korunması, çökmesiyle üzerine kolaylıkla binilmesi ve 
yük yüklenmesi ve o cüssesi ve kuvvetiyle birlikte en zayıf bir hay-vandan daha ziyade ve hatta bir çocukla dahi güdülebilecek derecede itaatkârlığı ile insanların emrine verilerek istihdam edilmesi ve gittiği bir yolu kuvvetli hafızası ile unutmaması, birçok insandan daha iyi bir şekilde öğrenip çıkarması ve hakeza ahvali ile hayret vericidir.

Şimdi ey insan! Hâlık-ı Hakîm’in bu ve bunun gibi güzel hayvanatı hikmetli bir şekilde halk ederek senin hizmetine vermesi; sana olan rahmetinin ve muhabbetinin mücessem bir tecellisidir. Sen dahi O’nu eserleriyle tanımalı ve itaatinle sevdiğini göstermelisin. Ta ki bu rah-met ve muhabbet ebeden devam etsin! Eğer O’nu tanımazsan ve bil-mezsen ve itaatinle sevmezsen bil ki ey insan, O zaten Âlemlerin Rab-bi’dir hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi senin tanımana, itaatine ve ibadetlerine de muhtaç değildir. Ancak tüm mahlûkat olduğu gibi sen dahi O’na muhtaçsın. Âciz ve alîlsin! Evet, bir hasta kendisine reçete yazan doktora ne ihtiyacın var ki bana beş tane ilaç yazmışsın diye-meyeceği gibi gaflet illetine müptela insan da: (hâşâ) “Allah’ın benim ibadetlerime ne ihtiyacı var ki?” diyemez. Zira hasta olan, her şeye ve ilaç-ı hidayet kullanmaya muhtaç olan da kendisidir. Şâfi-i Hakîm-i Samed ancak Âlemlerin Rabbi Allah’tır.

(1) Ğâşiye Sûresi, 88/17

Kaynak: Şair’ül İslam Yunus Kokan, Kitabu’t-Tefekkür, Tilki Kitap Yayınevi, s. 70-72


Yorumlar

Yorum Bulunamadı