Yazar Hakkında

Kenan TİRYAKİ

yüksek okul mezunu, yazar-şair-T H M araştırmacısı ( yerel basın ) "Ben beni tarif edemedimki, Ya;ben beni anlamadı, Yada içimdeki ben,beni tarif edni"..


Şiirlerim - Makalelerim - Hikayelerim

BİR KERE DAHA YA SABIR!

 Mer­ha­ba saygı değer oku­yu­cu­lar. Ne yaz­ma­lı? Ne­re­den, nasıl, ne şe­kil­de baş­la­ma­lı bi­le­mi­yo­rum. Ba­ka­lım dü­şün­ce­ler ve yü­rek­ten dö­kü­len­ler, dile ve ka­le­me nasıl yan­sı­ya­cak ve siz oku­yu­cu­lar da nasıl bir tep­ki­ye yo­ru­ma yol aça­cak? Her ne olur­sa olsun şun­dan emi­nim ki; ya­zı­ya son nok­ta­yı koy­du­ğu­muz­da siz­le­rin de benim gibi yü­re­ği­ni­zin sız­la­ya­ca­ğı­nı, hangi si­ya­si gö­rü­şe sahip olur­sa­nız olun inan­cı­nız ve et­ni­si­te­niz ne olur­sa olsun, ken­di­ni­zi hangi mil­le­te ait his­se­der­se­niz his­se­din, in­san­lık adına mer­ha­met ve vic­dan adına bana hak verip, bir nebze de olsa bana ka­tı­lıp dü­şün­ce­le­ri­min hak­lı­lı­ğı­na ina­na­cak­sı­nız.


Mem­le­ke­ti­mi­zin şu zor çet­re­fil­li süreç içe­ri­sin­de­ki bu çal­kan­tı­lı, bir o kadar da sı­kın­tı­lı dö­ne­mi, hiç bu kadar vahim bo­yut­la­ra ulaş­ma­mış­tı desem ye­ri­dir. Ama şunu hemen be­lir­te­yim; ta­ri­hi­ni iyi bilen ve dev­şir­me­le­rin yaz­dı­ğı ki­tap­lar­dan değil ehil in­san­la­rın emin kay­nak­la­rın­dan oku­yup bilen bi­ri­si ola­rak söy­le­me­li­yim ki, Türk mil­le­ti­nin var oluş sü­re­ci­nin baş­lan­gı­cın­dan tutan da gü­nü­mü­ze ka­dar­ki süreç içe­ri­sin­de dönem dönem bu mil­let böyle çok var­ta­lar an­lat­mış ve hep­sin­den de yü­zü­nün akı çık­mış­tır. Çık­mış ol­ma­sı­na da lakin bu sefer durum biraz daha si­ya­se­ten ciddi ve ina­nıl­maz bir psi­ko­lo­jik-sos­yo­lo­jik bo­yut­lar içer­mek­te­dir. Bun­la­rın benim gibi her­kes far­kın­da. Fakat benim siz­ler­le pay­laş­mak is­te­di­ğim bo­yu­tu fark­lı biraz...

Farkı şu sev­gi­li oku­yu­cu­lar; Biz böyle de­ğil­dik mil­let ola­rak, inanç ola­rak, kül­tü­rel ola­rak… Ne oldu bize? Ne öl­çü­müz ölçü, ne aya­rı­mız ayar, ne mer­ha­me­ti­miz mer­ha­met, ne vic­da­nı­mız vic­dan!... Ucube bir çeşit top­lum olduk çık­tık. Üze­ri­mi­ze bir ölü top­ra­ğı ser­pil­miş, uyu­muş, afyon yut­muş bir nesil olduk çık­tık so­nun­da. Varsa yoksa ben, ben, ben... Ortak se­vinç­le­ri­miz, acı­la­rı­mız yok artık. Vatan se­ver­lik adına... Ay­rım­cı­lık ya­pan­lar, bö­lü­cü­lük ya­pan­lar ya da dini si­ya­se­te alet eden­ler adına bir sı­kın­tı yok bu bir­lik ve be­ra­ber­lik olma adına… Bi­ri­le­ri, ta­ki­ye cum­hu­ri­ye­ti­ni bölüp par­ça­la­ma ve adına da ileri de­mok­ra­si yaf­ta­sı oturt­ma adına bir anda so­kak­la­ra mey­dan­la­ra ini­yor­lar yüz bin­ler bir anda "Hrant" olu­yor, "Ber­kin" olu­yor ya da bebek ka­ti­li, İmralı'da yatan in­san­lık­tan na­si­bi­ni ala­ma­yan o zevat olup her türlü te­rö­rizm ey­le­mi içe­ri­sin­de bir­le­şi­yor­lar ya­kı­yor­lar yı­kı­yor­lar el­le­rin­de pala ve döner bı­çak­la­rı adam ko­va­lı­yor­lar ya­ra­la­yıp öl­dü­rü­yor­lar... On­la­ra ileri de­mok­ra­si adına her şey ser­best!

Sorun bu­ra­da değil zaten. SORUN bizde sev­gi­li oku­yu­cu­lar. Biz üze­ri­miz­de­ki ölü top­ra­ğın­dan sıy­rı­la­mı­yo­ruz ki bir araya ge­le­lim, ortak bir eylem ger­çek­leş­ti­re­lim ve tep­ki­mi­zi de­mok­ra­tik şe­kil­de or­ta­ya ko­ya­lım ve ana­ya­sal hak­kı­mız olan gös­te­ri ve eylem hak­kı­mı­zı kul­la­na­lım. Ya da şöyle ifade ede­yim; var­sa­yın ki bu hak­lar bizim için­de yani (TÜRK OLAN­LAR) için ge­çer­li olsun di­ye­lim... Bu­yu­run hadi hem de yasal ola­rak izin almış ol­sa­nız bile so­ka­ğa inin de görün gü­nü­nü­zü. Biz­ler sakin ola­cak­mı­şız, sağ­du­yu­lu ola­cak­mı­şız, bir­leş­ti­ri­ci, bü­tün­leş­ti­ri­ci olmak adına kös kös otu­ra­cak­mı­şız, ba­şı­mı­zı önü­mü­ze eğip otu­ra­cak­mı­şız ve ülke kan ağ­lar­ken, her gün bir veya bir kaç ha­ne­ye ocağa ateş dü­şer­ken bize sa­de­ce baş sağ­lı­ğı, sabır ve ölen­le­rin ya­kın­la­rı­na me­ta­net çağ­rı­la­rı ya­pa­cak­mı­şız. Vah mil­le­tim vah... Vah ki ne vah...

Yu­ka­rı­da yaz­dık­la­rı­mı yap­maz­sak eğer, vatan haini, ge­ri­ci, yobaz, ırkçı ol­mak­la itham edi­li­yor ve gerek iç si­ya­set­te, ge­rek­se ulus­la­ra­ra­sı plat­form­lar­da mal­ze­me ola­rak kul­la­nı­lıp 'tu kaka' ilan edi­le­rek dış­la­nıp, dış­lan­dı­rı­lıp bir kö­şe­ye tı­kı­lı­yo­ruz ves­se­lam... Kendi öz yur­du­muz­da "parya" olduk çık­tık. Kendi öz yur­du­muz­da "azın­lık" olduk çık­tık. Kendi öz yur­du­muz­da sin­di­ril­dik, kor­ku­tul­duk. Asker, polis, yargı, ada­let, eği­tim ve en so­nun­da mil­let hep bir­lik­te pes ettik, havlu attık, men­fa­at­çi, çı­kar­cı, ne­me­la­zım­cı, ben­cil, ego­ist, vic­da­nı ve duy­gu­la­rı kör bir nesil olduk çık­tık.

Sev­gi­li oku­yu­cu­lar, “Bay­burt, Bay­burt olalı böyle bir zulüm gör­me­di” diye li­te­ra­tü­rü­müz­de bir deyim var­dır. Hah işte ül­ke­min son du­ru­mu bu… Tür­ki­ye, Tür­ki­ye olalı böyle bir zulüm, böyle bir ada­let­siz­lik, böyle bir hu­kuk­suz­luk, böyle bir yö­ne­tim zih­ni­ye­ti gör­me­di, gör­me­miş­tir de… 

Ve son cümle di­yo­rum ki; Ce­na­bı Allah, Yüce Türk mil­le­ti­ne ye­ni­den bir İstik­lal Marşı yaz­dı­ra­cak, yedi dü­ve­le ve iç­te­ki on­la­rın yan­daş man­da­cı­la­rı­na karşı yeni bir İstik­lal harbi ya­şat­ma­sın ki; o zaman taş üs­tün­de taş, baş üs­tün­de baş kal­maz emin olun.

Hadi par­mak­la­rı gö­re­yim bu vatan, bu al bay­rak için gö­nül­lü deli sev­da­lı de­li­ler ara­nı­yor. Valla bu ko­nu­da emin olun ben Zur­na­nın son de­li­ği bile ola­mam, buna tüm yü­re­ğiy­le inan­mış, iman etmiş biri ola­rak. Ama hiç en­di­şem yok, biz­den artık sa­bun­luk bile ol­ma­sa da. ar­ka­mız­da man­gal yü­rek­li ev­lat­la­rı­mız ve to­run­la­rı­mız var Allah'ın izni ile...

Şimdi hak­sız mıyım sev­gi­li oku­yu­cu­lar? Ya­zı­mın so­nun­da bana emi­nim ki bana ka­tı­la­cak­sı­nız der­ken ve bi­li­yo­rum ki siz­le­rin de birer iki­şer, hatta üçer dör­der kurt yav­ru­su ev­lat­la­rı­nız ve to­run­la­rı­nız var. Bir gün ih­ti­yaç du­yul­du­ğun­da ay yıl­dız­lı bay­ra­ğı burç­la­rın en üst ka­de­me­si­ne dik­mek adına....

Kalın sağ­lı­cak­la, selam, saygı ve dua ile…

YAZARA AİT YAZILAR

Yazı Başlığı Tarih Okunma
BİR KERE DAHA YA SABIR! 07.08.2015 2616
"ŞAH DAMARI" 10.01.2015 2059